Smernica 6  navodi informacije o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom i njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portal i aplikacija za mobilne telefone INVALIDNOST INFO.

Sadržaj ove smernice ne odražava nužno i stav COD Kosovo, već daje samo pregled postojećih informacija.

 

UVOD – Osnovne informacije

 

U prvi razred osnovne škole upisuje se svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina. Osnovna škola ostvaruje školski program, a može da ostvaruje i individualni obrazovni plan (IOP) za učenike i odrasle sa smetnjama u razvoju i invadiditetom, učenik sa smetnjama u razvoju i invaliditetom ima pravo na individualni obrazovni plan u skladu sa Zakonom (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja).Učenik sa smetnjama u razvoju i invaliditetom stiče osnovno obrazovanje i vaspitanje po pravilu u školi zajedno sa ostalim učenicima, a kada je to u najboljem interesu učenika onda je to i u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, u skladu sa Zakonom. Radi unapređenja inkluzivnog obrazovanja i vaspitanja, škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kao i škola koja ima odeljenje za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom pruža podršku školi u sistemu redovnog obrazovanja i vaspitanja. Škola redovnog obrazovanja i vaspitanja u kojoj stiču obrazovanje i učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom može da angažuje vaspitača, nastavnika ili stručnog saradnika koji je zaposlen u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, u skladu sa Zakonom. Angažovanjem zaposlenog vrši se na osnovu interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške učeniku u skladu sa Zakonom. Predlog za izradu IOP-a može da podnese učitelj, predmetni nastavnik i stručni saradnik, ali i roditelj. Predlog u kome se obrazlažu razlozi za izradu IOP-a kao i dokazi o prethodno organizovanom individualizovanom načinu rada sa detetom se pisanim putem podnosi Stručnom timu za inkluzivno obrazovanje koji formira direktor škole, a koji je svaka obrazovna ustanova, prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, dužna da ima. Ako Stručni tim za inkluzivno obrazovanje donese odluku da je detetu zaista potreban IOP, škola je dužna da vas pisanim putem obavesti da je podnet predlog za njegovu izradu. Tek nakon vaše pisane saglasnosti, škola, odnosno direktor škole će formirati tim za pružanje dodatne podrške vašem detetu (čl.6. Pravilnika o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje). Obavezni članovi tima za pružanje dodatne podrše su: učitelj, predmetni nastavnik, razredni starešina, stručni saradnik/ica i roditelj. Ukoliko je to potrebno, u tim će se uključiti i pedagoški ili personalni asistent deteta. Na predlog roditelja, u tim za pružanje dodatne podrške detetu škola je dužna da uključi i stručnjaka van škole, koji radi ili je radio sa detetom i koja ga dobro poznaje (čl. 8. Pravilnika o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje, čl. 77. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja).

U čl. 98 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja navedeno je da je škola dužna da upiše svako dete sa svog područja. To znači da možete da upišete svoje dete u najbližu školu, onu u koju idu i vaša druga deca ili deca iz susedstva.

Šta je od dokumenata potrebno za upis u školu:

  • izvod iz matične knjige rođenih;
  • prijava prebivališta;
  • potvrda o završenom pripremnom predškolskom programu;
  • dokaz o zdravstvenom pregledu deteta.
  • Ukoliko je vaše dete pohađalo IOP program u predškolskoj ustanovi, onda dostavljate i tu dokumentaciju;
  • Ukoliko vaše dete ima smetnje u razvoju, možete dostaviti i drugu dokumentaciju: izveštaje lekara specijalista, izveštaje stručnjaka koji su radili sa vašim detetom (psiholog, logoped, defektolog, fizioterapeut…)
  • Roditelji/staratelji koji upisuju dete za koje smatraju da je za njihovo dete potrebna dodatna obrazovna, zdravstvena i socijalna podrška (usled socijalne uskraćenosti, smetnji u razvoju, teškoća u učenju ili drugih razloga, potrebna dodatna podrška da bi se sa manje teškoća razvijalo i uključilo u obrazovanje) podnose zahtev interresornoj komisiji koja vrši procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške.

 

Dodatne informacije

 

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja uvodi kaznene odredbe ukoliko ustanova ne donese ili ne ostvaruje individualni obrazovni plan (Član 76.).

Više o Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja  naćićete na linku u nastavku: http://www.mpn.gov.rs

Više o zakonu osnovnog obrazovanja i vaspitanja naćićete na linku u nastavku: http://www.mpn.gov.rs

 

 

 

 

 

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Informacije su osmišljene i pripremljene u pristupačnim formatima, kratke i jednostavne forme. Tim koji radi na portal INVALIDNOST INFO će redovno ažurirati podatke i dodavati nove informacije, na osnovu potreba naših korisnika.

You have Successfully Subscribed!

Skip to content