Smernica 42 opisuje postupak za ostvarivanje prava na usluge iz oblasti socijalne zaštite namenjenih osobama sa invaliditetom  kroz zakonodavni sistem Republike Srbije.

Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom i njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portal i aplikacija za mobilne telefone INVALIDNOST INFO.

Sadržaj ove smernice ne odražava nužno i stav veb portala INVALIDNOST INFO već daje samo pregled postojećih informacija.

Donošenjem “Zakona o socijalnoj zaštiti” koji je na snagu stupio u aprilu 2011. godine, povećan je broj usluga namenjenih osobama sa invaliditetom, čiji je cilj da spreče (ili bar što duže odlože) smeštanje u instituciju osoba kojima je usled postojanja određenog psihičkog, senzornog i/Ili telesnog oštećenja potrebna kontinuirana pomoć/podrška prilikom zadovoljavanja svakodnevnih bazičnih i socijalnih potreba.

Usluge iz oblasti socijalne zaštite namenjene osobama sa invaliditetom, možemo podeliti na:

 1. Dnevne usluge u zajednici u koje spadaju:
  1. Dnevni boravak i
  2. Pomoć u kući
 2. Usluge podrške za samostalan život koje obuhvataju:
  1. Stanovanje uz podršku
  2. Personalnu asistenciju i
  3. Ličnog pratioca deteta
 3. Usluga predah smeštaja

Opširnije o socijalnim uslugama i standardima za njihovo preužanje možete pročitati u Pravilniku o bližim standardima i uslovima za pružanje usluga socijalne zaštite.

http://www.zavodsz.gov.rs/media/1698/pravilnik-o-blizim-uslovima-i-standardima-za-pruzanje-usluga-socijalne-zastite.pdf

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Informacije su osmišljene i pripremljene u pristupačnim formatima, kratke i jednostavne forme. Tim koji radi na portal INVALIDNOST INFO će redovno ažurirati podatke i dodavati nove informacije, na osnovu potreba naših korisnika.

You have Successfully Subscribed!

Skip to content