Smernica 40 opisuje postupak za ostvarivanje prava na povlastice prilikom uvoza automobila za potrebe osoba sa invaliditetom kroz zakonodavni sistem Republike Srbije.

Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom i njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portal i aplikacija za mobilne telefone INVALIDNOST INFO.

Sadržaj ove smernice ne odražava nužno i stav veb portala INVALIDNOST INFO već daje samo pregled postojećih informacija.

 

Primenom važećeg Carinskog zakona („Službeni glasnik RS“, br. 113/2017) osobe sa invaliditetom nisu više po osnovu invalidnosti, posebno izuzete od plaćanja uvoznih dažbina prilikom uvoza automobila.

Sada se oslobađanje od uvoznih dažbina za uvoz automobila ostvaruje na osnovu sporazuma o slobodnoj trgovini koje je naša zemlja zaključila (poreklo motornog vozila iz zemalja sa kojima su zaključeni ovakvi sporazumi) i ova oslobođenja, ukoliko se podnese dokaz o poreklu robe, pod opštim uslovima, važe za sve građane.

U praksi, najviše problema izaziva pribavljanje ovog dokumenta (EUR1 obrazac, izjava na poleđini fakture… koje izdaje izvoznik). Zato je potrebno pre kupovine proveriti sa prodavcem- izvoznikom da li može da obezbedi ovaj dokument jer je neophodan da biste bili oslobođeni od plaćanja carinskih dažbina, a pravo na povraćaj PDV za OSI 100% telesnog oštećenja možete ostvariti ukoliko ste oslobođeni plaćanja carinskih dažbina. Ukoliko ste platili carinu, nećete imati pravo na povraćaj PDV po osnovu 100% telesnog oštećenja.

U zajedničkom dokumentu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva finansija, utvrđen je POSTUPAK za ostvarivanje prava i refundaciju poreza na dodatu vrednost plaćenog pri uvozu motornih vozila od strane osoba sa invaliditetom.

Pravo na povraćaj PDV ima:

-osoba sa invaliditetom 100% telesnog oštećenja po jednom osnovu;

-roditelj ili staratelj deteta 100% telesnog oštećenja po jednom osnovu;

-vojni invalidi i civilni invalidi rata sa 100% telesnog oštećenja.

Ovo pravo se ostvaruje na osnovu zahteva podnetog Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (obrazac zahteva možete preuzeti na sajtu Ministarstva), uz koji se prilaže sledeća dokumentacija:

– fotokopija lične karte;

– JCI (Jedinstvena carinska isprava) overena od nadležne carinarnice i obrazac o obračunu carinskog duga (upisuje se zakonski osnov oslobođenja od plaćanja carine);

– dokaz RF PIO o stepenu telesnog oštećenja;

– ovlašćenje za zastupanje/potvrda nadležnog organa (za dete).

Ministarstvo vrši povraćaj PDV na vrednost motornog vozila maksimalno do 10 000 evra u dinarskoj protivvrednosti i na period od 3 godine od dana izvršene refundacije.

Detaljne informacije i obrazac zahteva za povraćaj PDV možete preuzeti na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja:

https://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti/predlozi-i-nacrti/sektor-za-zastitu-osoba-sa-invaliditetom/propisi-u-postupku

 

 

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Informacije su osmišljene i pripremljene u pristupačnim formatima, kratke i jednostavne forme. Tim koji radi na portal INVALIDNOST INFO će redovno ažurirati podatke i dodavati nove informacije, na osnovu potreba naših korisnika.

You have Successfully Subscribed!

Skip to content