Smernica 39 opisuje postupak za ostvarivanje prava na oslobađanje od uvoznih dažbina i carine za osobe sa invaliditetom kroz zakonodavni sistem Republike Srbije.

Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom i njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portal i aplikacija za mobilne telefone INVALIDNOST INFO.

Sadržaj ove smernice ne odražava nužno i stav veb portala INVALIDNOST INFO već daje samo pregled postojećih informacija.

 

Osobe sa invaliditetom su oslobođene od plaćanja uvoznih dažbina na:

  • putničke automobile i druga motorna vozila
  • na ortopedska i druga pomagala i na rezervne delove i potrošni materijal za korišćenje tih pomagala koja služe kao zamena telesnih organa koji nedostaju, odnosno oštećenih telesnih organa
  • na opremu za vršenje delatnosti za koju su osposobljeni nakon sprovedene profesionalne rehabilitacije , a koja se ne proizvodi u Republici Srbiji
  • organizacije osoba sa invaliditetom (gluvi i nagluvi, slepi i slabovidi, distrofičari, paraplegičari, oboleli od neuromišićnih bolesti i dr.), odnosno članovi tih organizacija – na specifičnu opremu, uređaje i instrumente i na njihove rezervne delove i na potrošni materijal za korišćenje te opreme koji se ne proizvode u Republici Srbiji;
  • građani na specifičnu opremu, uređaje i instrumente za zdravstvo i na rezervne delove i potrošni materijal za korišćenje te opreme, za ličnu upotrebu, koji se ne proizvode u Republici Srbiji

Radi korišćenja te povlastice korisnici carinskom organu podnose potvrdu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politke.

 

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Informacije su osmišljene i pripremljene u pristupačnim formatima, kratke i jednostavne forme. Tim koji radi na portal INVALIDNOST INFO će redovno ažurirati podatke i dodavati nove informacije, na osnovu potreba naših korisnika.

You have Successfully Subscribed!

Skip to content