Smernica 38 opisuje postupak za ostvarivanje prava na dečiji dodatak kroz zakonodavni sistem Republike Srbije.

Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom i njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portal i aplikacija za mobilne telefone INVALIDNOST INFO.

Sadržaj ove smernice ne odražava nužno i stav veb portala INVALIDNOST INFO već daje samo pregled postojećih informacija.

 

Ko ostvaruje pravo na dečiji dodatak:

Dečiji dodatak ostvaruje jedan od roditelja koji neposredno brine o detetu, koji je državljanin Republike Srbije i ima prebivalište u Republici Srbiji ili strani državljanin koji ima status stalno nastanjenog stranca u Republici Srbiji za prvo, drugo, treće i četvrto dete po redu rođenja u porodici, od dana podnetog zahteva.

Pravo na dečiji dodatak podnosilac zahteva može ostvariti i za dete višeg reda rođenja od četvrtog, ukoliko zbog starosne granice za neko od prvo četvoro dece po redu rođenja više ne može ostvariti pravo.

Pravo na dečiji dodatak ima i staratelj deteta. Staratelj deteta može ostvariti pravo na dečiji dodatak za najviše četvoro sopstvene dece u porodici i za svako dete bez roditeljskog staranja o kome neposredno brine.

Dečiji dodatak pripada detetu ako ima svojstvo učenika osnovne škole, odnosno svojstvo redovnog učenika srednje škole do završetka srednjoškolskog obrazovanja, a najduže do navršenih 20 godina života.

Dečiji dodatak pripada i detetu koje iz opravdanih razloga ne započne školovanje u osnovnoj ili srednjoj školi, odnosno koje započne školovanje kasnije ili prekine školovanje u svojstvu redovnog učenika u srednjoj školi, i to za sve vreme trajanja sprečenosti, do završetka srednjoškolskog obrazovanja a najduže do 21 godine života.

Dečiji dodatak pripada za dete sa smetnjama u razvoju i dete sa invaliditetom za koje je doneto mišljenje interresorne komisije, koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete sve dok je obuhvaćeno vaspitno obrazovnim programom i programom osposobljavanja za rad, a za dete nad kojim je produženo roditeljsko pravo najduže do 26 godina.

Pravo na dečiji dodatak ostvaruje se ako ukupan mesečni prihod, umanjen za poreze i doprinose, po članu porodice ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev ne prelazi utvrđeni cenzus.

Pravo na dečiji dodatak bez ponovnog dostavljanja dokaza o materijalnom stanju porodice ostvaruje korisnik novčane socijalne pomoći čija deca redovno pohađaju školu, a nezavisno od materijalnih uslova porodice korisnik čije dete ostvaruje dodatak za pomoć i negu drugog lica.

 

Nominalne iznose i način usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak propisuje Vlada na predlog ministra nadležnog za socijalna pitanja.

Visinu i način usklađivanja dečijeg dodatka, propisuje Vlada na predlog ministra nadležnog za socijalna pitanja.

Uredbom o nominalnim iznosima i načinu usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visini i načinu usklađivanja iznosa dečijeg dodatka propisuju se nominalni iznosi i način usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visina i način usklađivanja iznosa dečijeg dodatka.

Pravo na dečiji dodatak ostvaruje se ako ukupan mesečni prihod porodice, ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev, po članu porodice ne prelazi cenzus od 9.000,00 dinara.

Za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 1)–3) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom cenzus se uvećan za 30% iznosi 11.700,00 dinara.

Za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 4)–7) Zakona, za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, a koje ne koristi usluge smeštaja, cenzus je uvećan za 20% iznosi 10.800,00 dinara.

 

Cenzusi za ostvarivanje prava na dečiji dodatak usklađuju se 1. januara i 1. jula, počev od 2019. godine, na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, a njihove nominalne iznose utvrđuje rešenjem ministar nadležan za socijalna pitanja.

Dečiji dodatak za dete za koje je ostvareno pravo iznosi 3.000,00 dinara.

Dečiji dodatak za dete za koje je ostvareno pravo, za jednoroditeljske porodice i staratelje, uvećan za 30% iznosi 3.900,00 dinara.

Dečiji dodatak za dete za koje je ostvareno pravo, za roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom, za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, i za dete koje ostvaruje dodatak za pomoć i negu drugog lica, a koje ne koristi usluge smeštaja, uvećan za 50% iznosi 4.500,00 dinara.

Dečiji dodatak za dete koje ispunjava uslove za uvećanje po više osnova, a najviše do 80%, iznosi 5.400,00 dinara.

Iznosi dečijeg dodatka iz st. 1–4. ovog člana usklađuju se 1. januara i 1. jula, počev od 2019. godine, na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, sa kretanjem indeksa potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci, a njihove nominalne iznose utvrđuje rešenjem ministar nadležan za socijalna pitanja.

NAKNADA za hranitelje

Uvećani cenzus odnosi se na  samohrane roditelje, hranitelje, staratelje i roditelje deteta ometenog u razvoju za koje je donet akt o razvrstavanju a koje nije smešteno u stacionarnu ustanovu.

Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 15.05.2018. godine

Na linku u nastavku pogledajte i ažurirane cenzuse i visine iznosa za roditeljski i dečiji dodatak: http://www.cekos.rs/re%C5%A1enje-o-cenzusima-za-de%C4%8Diji-dodatak-od-15-05-2018-godine

I na linku:http://www.cekos.rs/propisani-su-nominalni-iznosi-i-na%C4%8Din-uskla%C4%91ivanja-cenzusa-za-ostvarivanje-prava-na-de%C4%8Diji-dodatak-i

 

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje dečijeg dodatka:

Zahtev za ostvarivanje prava na dečiji dodatak podnosi se u opštinskoj – gradskoj službi dečije zaštite u mestu prebivališta roditelja i uz njega se prilažu sledeća dokumenta:

Uz uredno popunjen obrazac zahteva za ostvarivanje prava na dečiji dodatak podnosilac prilaže:

Obrazac za prijavu za dečiji dodatak možete skinuti na sledećem linku- http://www.beograd.rs/images/file/ab1e8d25d2c949da6a75846cf61c5cf5_9773424043.pdf

– fotokopiju svoje lične karte ili očitanu ličnu kartu,
– uverenje o statusu stalno nastanjenog stranca za podnosioca zahteva koji je strani državljanin,
– potvrdu o neto prihodima isplaćenim u tri meseca koja prethode mesecu podnošenja zahteva za svakog člana zajedničkog domaćinstva koji ostvaruje prihode, ukoliko dokaz o prihodima nije moguće pribaviti po službenoj dužnosti,
– potvrde o pohađanju programa pripreme deteta pred polazak u osnovnu školu u okviru predškolskog obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Republike Srbije,
– potvrde o redovnom pohađanju nastave za decu školskog uzrasta (osnovna i srednja škola),
– dokaz o vlasništvu i kvadraturi stambenog prostora, ukoliko o tome nema podataka u službenim evidencijama nadležnih organa (fotokopija poreskog rešenja, ugovora o kupovini nepokretnosti, ugovora o korišćenju nepokretnosti, izvoda iz zemljišnih knjiga -vlasnički list, ugovora o zakupu stana, ugovora o poklonu, rešenja o nasleđivanju…),
– *potvrdu nadležne zdravstvene ustanove o razlozima za neredovno školovanje,
– *mišljenje interresorne komisije, koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete,
– *akt o produženju roditeljskog prava,
– *dokaz na osnovu koga se ostvaruje status samohranog roditelja (odluka nadležnog organa o vršenju roditeljskog prava/ potvrda kazneno-popravne ustanove o izdržavanju kazne zatvora duže od 6 meseci…),
–  *potvrdu-rešenje o starateljstvu ili hraniteljstvu,
–  *potvrdu-rešenje o korišćenju prava na novčanu socijalnu pomoć,
–  *potvrdu-rešenje o korišćenju prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica.

Na osnovu dobijene saglasnosti od podnosioca zahteva, da organ za potrebe postupka može pribaviti i obraditi lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, koji su neophodni u postupku odlučivanja, zaposleni po službenoj dužnosti pribavljaju:

–    podatke iz Matične knjige rođenih za svu decu u porodici,
–    podatak da je podnosilac zahteva državljanin Republike Srbije,
–    podatke o prebivalištu svih članova zajedničkog domaćinstva,
–    podatak o posedovanju odnosno neposedovanju nepokretnosti, kao i odgovarajućeg stambenog prostora,
–    podatak o nezaposlenosti podnosioca zahteva i odraslih članova zajedničkog domaćinstva;
–    podatke o katastarskim prihodima u prethodnoj godini za sve članove zajedničkog domaćinstva,
–    podatak da li se podnosilac zahteva ili drugi član zajedničkog domaćinstva vodi kao poreski obveznik u mestu rođenja i mestu stanovanja,
–    *podatak iz Matične knjige umrlih za preminule članove domaćinstva,
–    *podatak da nije ostvareno pravo na penziju.

Dokazi-podaci označeni sa * pribavljaju se samo u slučaju dokazivanja tih statusa.
Isplata dečjeg dodatka vrši se isključivo preko tekućeg računa kod Banke Poštanska štedionica.
Korisnicima koji nemaju otvoren tekući račun, službenim putem biće otvoren tekući račun kod Poštanske štedionice.

Pravo na dečji dodatak priznaje se u trajanju od jedne godine od dana podnetog zahteva. Zahtev za obnavljanje prava podnosi se najranije 30 dana pre isteka važnosti rešenja. Uz popunjen obrazac zahteva potrebno je priložiti dokaze o prihodima domaćinstva isplaćenim u poslednja tri meseca koji prethode mesecu podnošenja zahteva, a od drugih dokaza samo one kojima se dokazuju promene koje su od uticaja na ostvarivanje prava.

 

Obrasce iz oblasti socijalne zaštite možete pogledati/preuzeti ovde: http://www.beograd.rs/cir/zivot-u-beogradu/1459673-obrasci-za-preuzimanje/

 

 

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Informacije su osmišljene i pripremljene u pristupačnim formatima, kratke i jednostavne forme. Tim koji radi na portal INVALIDNOST INFO će redovno ažurirati podatke i dodavati nove informacije, na osnovu potreba naših korisnika.

You have Successfully Subscribed!

Skip to content