Smernica 37  opisuje ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć na Kosovu.

Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom, njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portalu i aplikacije za mobilne telefone INVALIDNOST. INFO

Sadržaj ove smernice ne odražava nužno i stav veb portala INVALIDNOST.INFO već daje samo pregled postojećih informacija.

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći  ima za cilj stvaranje funkcionalnog sistema za pružanje besplatne pravne pomoći u građanskom, prekršajnom, upravnom i krivičnom postupku, , kojim se obezbeđuje efektivan pristup pravdi za građane koji nemaju finansijska sredstva.

Besplatna pravna pomoć pruža se na celoj teritoriji Kosova .

Besplatna pravna pomoć pruža se u civilnoj, krivičnoj, administrativnoj i prekršajnoj proceduri.

Besplatna pravna pomoć može se dobiti za:

 • informacije i pravne savete u vezi zakonskih procedura;
 • izradu dopisa i cele tehničke asistencije koja se odnosi na kompletiranje predmeta; i
 • zastupanje u civilnoj, administrativnoj i prekršajnoj

Usluge besplatne pravne pomoći pružaju se u okviru primarne i sekundarne pravne pomoći.

Primarna pravna pomoć obuhvata sledeće usluge:

 • informacije i pravni saveti u vezi sa zakonskim postupcima;
 • sastavljanje pismenih podnesaka i sva druga tehnička podrška, koja se odnosi na kompletiranje predmeta;
 • predstavljanje u građanskom, upravnom, prekršajnim i krivičnom postupku;
 • odbrana i predstavljanje u svim fazama krivičnog postupka;
 • informacije i pravni saveti u vezi sa prekršajnim postupcima;

Pružaoci besplatne pravne pomoći su:

 • regionalne kancelarije;
 • mobilne kancelarije za besplatnu pravnu pomoć;
 • advokati;
 • nevladine organizacije u slučajevima kada stupaju u partnerstvo sa Agencijom.

 

Više informacija možete pronaći putem sledećeg  linka:

ZAKON BR. 04/L-017 ZA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2803

 

 

 

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Informacije su osmišljene i pripremljene u pristupačnim formatima, kratke i jednostavne forme. Tim koji radi na portal INVALIDNOST INFO će redovno ažurirati podatke i dodavati nove informacije, na osnovu potreba naših korisnika.

You have Successfully Subscribed!

Skip to content