Smernica 36  opisuje mehanizme za zaštitu od diskriminacije osoba sa invaliditetom na Kosovu.

Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom, njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portalu i aplikacije za mobilne telefone INVALIDNOST. INFO

Sadržaj ove smernice ne odražava nužno i stav veb portala INVALIDNOST.INFO već daje samo pregled postojećih informacija.

Diskriminacija znači svako razlikovanje, isključivanje, ograničavanje ili davanje prednosti, na bilo kom osnovu navedenom u članu jedan (1) ovog zakona, koji ima za cilj ili efekat da obezvredi ili ugrozi priznavanje, uživanje, osnovnih ljudskih prava i sloboda koja su priznata Ustavom Kosova i važećim zakonodavstvom na Kosovu.

Ovaj zakon se sprovodi za sve aktivnosti ili neaktivnosti, svih lokalnih i državnih institucija, fizičkih i pravnih lica, javnog i privatnog sektora, koji su kršili, krše ili mogu kršiti prava bilo kog lica, u svim oblastima života, a posebno kada se bave:

  • uslovima za pristup zapošljavanju, samozapošljavanju i zapošljavanju u struci;
  • pristupom svim vrstama i nivoima stručne orijentacije, stručnim obukama, stručnim unapređenim obukama i prekvalifikacijama, uključujući i iskustvo praktičnog rada;
  • socijalnom zaštitom, uključujući i šemu socijalne pomoći, socijalnog osiguranja i zdravstvenu zaštitu;
  • socijalnim beneficijama;
  • socijalnim olakšicama, uključujući ali ne ograničavajući se na humanitarnu pomoć;
  • obrazovanjem;
  • pristupom javnim mestima…

Pravo  na zapošljavanje pod jednakim uslovima

  1. U cilju garantovanja načela jednakog postupanja u odnosu na lica sa ograničenim sposobnostima, treba se obezbediti zapošljavanje pod jednakim uslovima lica sa ograničenim sposobnostima.
  2. Poslodavci trebaju preduzeti odgovarajuće mere kada je neophodno, kako bi se licu sa ograničenim sposobnostima omogućio adekvatan pristup, obuka i napredovanje.

Više informacija možete pronaći putem sledećeg  linka:

ZAKON BR. 05/L-021 O ZAŠTITI OD DISKRIMINACIJE                                                                        https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10924

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Informacije su osmišljene i pripremljene u pristupačnim formatima, kratke i jednostavne forme. Tim koji radi na portal INVALIDNOST INFO će redovno ažurirati podatke i dodavati nove informacije, na osnovu potreba naših korisnika.

You have Successfully Subscribed!

Skip to content