Smernica 35  opisuje funkciju institucije Narodnog advokata (ombudsmana) na Kosovu.

Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom, njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portalu i aplikacije za mobilne telefone INVALIDNOST. INFO

Sadržaj ove smernice ne odražava nužno i stav veb portala INVALIDNOST.INFO već daje samo pregled postojećih informacija.

Nardoni advokat (Ombudsman) je mehanizam za promociju jednakosti, praćenje i podršku jednakog tretmana bez diskriminacije prema osnovama Zakona o ravnopravnosti polova i Zakona o zaštiti protiv diskriminacije.

Institucija Narodnog advokata (Ombudsmana) pruža usluge na svim jezicima u službenoj upotrebi na Kosovu.

Narodni advokat (Ombudsman)  je nezavisna institucija koja se rukovodi načelom nepristrasnosti, ljudskih prava, nezavisnosti, i profesionalizma.

Narodni advokat (Ombudsman) ima nadležnost da istražuje primljene žalbe od svakog fizičkog i pravnog lica u vezi tvrdnji o kršenju ljudskih prava predviđenih Ustavom, zakonima i drugim aktima, kao i kršenje međunarodnog zakonodavstva u vezi  ljudskih prava, posebno Evropske Konvencije o ljudskim pravima, obuhvatajući radnje ili neradnje koje predstavljaju zloupotrebu autoriteta.

Nadležnosti Narodnog advokata (Ombudsmana)  prostiru se na celoj teritoriji Kosova.

Narodni advokat (Ombudsman) može da pokrene postupak na sopstvenu  inicijativu u vezi kršenja prava i sloboda lica sa izgubljenom poslovnom sposobnošću.

Svako lice koje tvrdi da su mu prekršena prava i slobode nekim zakonom, radnjom ili neradnjom, može zahtevati od Institucije Narodnog advokata (Ombudsmana)  pokretanje postupka.

Usluge  pružene od strane Institucije Narodnog advokata (Ombudsmana)  su besplatne.

Više informacija možete pronaći putem sledećeg  linka:

ZAKON BR. 05/L-019 O NARODNOM ADVOKATU

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10922

 

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Informacije su osmišljene i pripremljene u pristupačnim formatima, kratke i jednostavne forme. Tim koji radi na portal INVALIDNOST INFO će redovno ažurirati podatke i dodavati nove informacije, na osnovu potreba naših korisnika.

You have Successfully Subscribed!

Skip to content