Smernica 34  sadrži tehničke standarde pristupačnosti za nesmetano kretanje osoba sa invaliditetom.

Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom, njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portalu i aplikacije za mobilne telefone INVALIDNOST. INFO

Sadržaj ove smernice ne odražava nužno i stav veb portala INVALIDNOST.INFO već daje samo pregled postojećih informacija.

Administrativno upustvo sadrži tehnički standard pristupačnosti, kroz koji propisuje način osiguranja nesmetanog pristupa, kretanja , boravka i rada osoba sa ograničenim sposobnostima  i modernizaciju pristupa  gradjevinskim objektima namenjenim  za rad, stanovanje i stambeno-poslovnu namenu .

Više informacija možete pronaći putem sledećeg  linka:

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO-Br.33/2007 ZA PRISTUP GRADJEVINSKIM OBJEKTIMA OSOBAMA SA OGRANIČENIM FIZIČKIM MOGUĆNOSTIMA.

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=7480

 

 

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Informacije su osmišljene i pripremljene u pristupačnim formatima, kratke i jednostavne forme. Tim koji radi na portal INVALIDNOST INFO će redovno ažurirati podatke i dodavati nove informacije, na osnovu potreba naših korisnika.

You have Successfully Subscribed!

Skip to content