Smernica 33  opisuje postupak za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu  osoba sa invaliditetom u Kosovskom zakonodavnom sistemu.

Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom, njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portalu i aplikacije za mobilne telefone INVALIDNOST. INFO

Sadržaj ove smernice ne odražava nužno i stav veb portala INVALIDNOST.INFO već daje samo pregled postojećih informacija.

Zdravstvena zaštita se sprovodi rukovodeći se između ostalog i sledećim  principima:

  1. Jednakost u ostvarivanju zdravstvene zaštite;
  2. Obezbeđuje potpun pristup uslugama sa liste osnovnih zdravstvenih usluga,nakon njihovog utvrđivanja, za sve građane i stanovnike uključujući i lak pristup zdravstvenim ustanovama za osobe sa ograničenim sposobnostima;
  3. Sveobuhvatnost i nediskriminacija: Jednake zdravstvene standarde za sve građane i stanovnike obezbeđujući standarde tokom ispunjavanja zahteva na svim nivoima zdravstvene zaštite, kao i obezbeđivanje zdravstvene zaštite bez diskriminacije u vezi sa polom, nacijom, rasom, bojom kože, jezikom, verom, političkim uverenjima, socijalnim statusom, imovinskim stanjem, stepenom fizičkih i mentalnih sposobnosti, porodičnim statusom i starošću.

Zdravstvena zaštita se sprovodi i kroz sledeće mere i aktivnosti:

  1. Tretiranje, rehabilitaciju i resocijalizaciju osoba sa smetnjama u razvoju u zajednicu;
  2. tretiranje, psihosocijalnu rehabilitaciju i resocijalizaciju osoba sa ograničenim sposobnostima u zajednicu.

Više informacija možete pronaći putem sledećeg  linka:

ZAKON Br. 04/L-125 O ZDRAVSTVU

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8666

 

 

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Informacije su osmišljene i pripremljene u pristupačnim formatima, kratke i jednostavne forme. Tim koji radi na portal INVALIDNOST INFO će redovno ažurirati podatke i dodavati nove informacije, na osnovu potreba naših korisnika.

You have Successfully Subscribed!

Skip to content