Smernica 32  opisuje postupak za ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje  osoba sa invaliditetom u Kosovskom zakonodavnom sistemu.

Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom, njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portalu i aplikacije za mobilne telefone INVALIDNOST. INFO

Sadržaj ove smernice ne odražava nužno i stav veb portala INVALIDNOST.INFO već daje samo pregled postojećih informacija.

Obavezno zdravstveno osiguranje je pravo stanovnika Kosova. Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju medju licima koja su oslobodjena od obaveze plaćanja premija i su-finansiranja zdravstvenog osiguranja su i osobe sa ograničenim sposobnostima, kao i osobe sa ograničenim sposobnostima koji žive u domovima za stare osobe i u kućama za integraciju u zajednici.

Osnovna zdravstvena nega podrazumeva:

1.Medicinsku rehabilitaciju u bolnici i izvan bolnice;

2.Korišćenje ortopedske opreme i ortoprotetičkih pomagala, potrošnog materijala kao i ostalih pomagala, u skladu sa listom određene od strane Fonda.

Više informacija možete pronaći putem sledećeg  linka:

ZAKON BR. 04/L -249 O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=9450

 

 

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Informacije su osmišljene i pripremljene u pristupačnim formatima, kratke i jednostavne forme. Tim koji radi na portal INVALIDNOST INFO će redovno ažurirati podatke i dodavati nove informacije, na osnovu potreba naših korisnika.

You have Successfully Subscribed!

Skip to content