Smernica 30  opisuje postupak za ostvarivanje prava na zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Kosovskom zakonodavnom sistemu.

Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom, njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portalu i aplikacije za mobilne telefone INVALIDNOST. INFO

Sadržaj ove smernice ne odražava nužno i stav veb portala INVALIDNOST.INFO već daje samo pregled postojećih informacija.

Osoba sa ograničenim sposobnostima ima pravo na profesionalno osposobljavanje i prekvalifikaciju po opštim uslovima odredjenim ovim zakonom. U odredjenim slučajevima, kada je potrebno zbog stepena, vrste i važnosti, osposobljavanje i prekvalifikacija može se obaviti u jedinstvenim školama i drugim institucijama po planu i programu za profesionalno osposobljavanje i prekvalifikacija.

Profesionalno osposobljavanje i prekvalifikacija osoba sa ograničenim sposobnostima obuhvata ove mere i aktivnostima:

 1. utvrdjivanje mentalne sposobnosti za rad;
 2. informisanje, profesionalno savetovanje i procenu profesionalne sposobnosti;
 3. analizu tržišta rada i mogućnost zapošljavanja;
 4. procenu mogućnosti za osposobljavanje, prekvalifikacije i izradu programa za osposobljavanje i prekvalifikaciju;
 5. profresionalno osposobljavanje, dopunsku kvalifikaciju, ponovnu kvalifikaciju usavršavanja i održavanja radne i socijalne sposobnosti za period dok se ne zaposli;
 6. 6. profesionalno učenje, planiranje i primena odabrane tehnologije;
 7. predlog savetnika o primeni različite tehnike i tehnologije u učenju i radu, uporedo sa procenom mogućnosti za njihovo sprovodjenje;
 8. tehničku pomoć, podršku, praćenje i procenu rezultata; kao i
 9. obaveštenje i podršku za pronalaženje finansijskih izvora.

Zapošljavanje na otvorenom tržištu rada:

1.Organi državne administracije, poslodavci privatnog i javnog sektora kao i nevladine organizacije obavezuju se, da sa prilagodjenim uslovima rada zaposle osobe sa ograničenim sposobnostima.

 1. Svaki poslodavac koji ima 24 zaposlena radnika, obavezan je da zaposli jednu osobu sa ograničenim sposobnostima, tačnije svaki 25 radnik odredjenog poslodavca.
 2. Poslodavac koji ne ispunjava obaveze iz stava 1. i 2. ovog člana, obavezuje se da za podsticaj zapošljavanja lica sa ograničenim sposobnsotima u budžetu uplati mesečni doprinos u visini od 1% od minimalne plate.
 3. Zavisno od stepena i kategorija ograničenih sposobnostima, Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite sa posebnim podzakonskim aktom, regulisaće i odrediće odgovarajuća radna mesta za osobe sa ograničenim sposobnostima.

Finansijske benificije u slučaju zapošljavanja:

 1. Poslodavac koji zapošljava osobe sa ograničenim sposobnostima, kao i osoba sa ograničenimm sposobnostima koja vrši nezavisnu delatnost, pravo za carinske i poreske olakšice realizuje prema važećim carinskim i poreskim zakonima .
 2. Za osobu sa ograničenim sposobnostima, sto odsto (100%) korisnik penzije za ograničenu sposobnost, penzija se daje za ličnu asistenciju za pomoćnika u radu (njegovog asistenta).

Više informacija možete pronaći putem sledećih linkova:

ZAKON BR. 03/L- 019 O PROFESIONALNOM OSPOSOBLJAVANJU, PREKVALIFIKOVANJU I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA OGRANIČENIM SPOSOBNOSTIMA

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2620

ZAKON BR. 05/L- 078 O IZMENI I DOPUNI ZAKONA BR. 03/L-019, O PROFESIONALNOM OSPOSOBLJAVANJU, PONOVNOM OSPOSOBLJAVANJU I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA OGRANIČENIM SPOSOBNOSTIMA

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=12811

 

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 03/2010 O PROCEDURAMA APLIKACIJE ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA OSBOSOBLJAVANJE, REOSPOSOBLJAVANJE I ZAPOŠLAVANJE LICA SA OGRANIĊENIM SPOSOBNOSTIMA.

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=7831

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR.09/2010 O ODREĐIVANJE RADNIH MESTA I ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA OGRANIČENIM SPOSOBNOSTIMA U SKLADU SA NJIHOVIM MOGUĆNOSTIMA RADA .

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=7906

ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA (MRSZ) BR.05/2018 O NAČINU I PROCEDURAMA ZA PROCENU RADNE SPOSOBNOSTI OSOBA SA OGRANIČENIM SPOSOBNOSTIMA

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18031

ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA (MRSZ) BR.03/2018 O NAČINU, PROCEDURAMA I ROKOVIMA MESEČNE ISPLATE ZA POSLODAVCE KOJI NE ZAPOŠLJAVAJU OSOBE SA OGRANIČENIM SPOSOBNOSTIMA

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=17770

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MRSZ) BR. 04/2018 O OBIMU, NADLEŽNOSTI , SASTAVU I MANDATU MEDIKO-SOCIJALNE KOMISIJE O PROCENE PREOSTALE RADNE SPOSOBNOSTI OSOBA SA OGRANIČENIM SPOSOBNOSTIMA

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=17771

 

 

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Informacije su osmišljene i pripremljene u pristupačnim formatima, kratke i jednostavne forme. Tim koji radi na portal INVALIDNOST INFO će redovno ažurirati podatke i dodavati nove informacije, na osnovu potreba naših korisnika.

You have Successfully Subscribed!

Skip to content