Smernica 29  opisuje postupak za ostvarivanje prava na socijalne i porodične usluge u Kosovskom zakonodavnom sistemu.

Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom,njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portalu i aplikacije za mobilne telefone INVALIDNOST. INFO

Sadržaj ove smernice ne odražava nužno i stav veb portala INVALIDNOST.INFO već daje samo pregled postojećih informacija.

Ministarstvo za rad i socijalnu zaštitu je odgovorno za organizaciju celokupne delatnosti pružanja socijalnih i porodičnih usluga na Kosovu, kao i za stvaranje uslova da svim građanima Kosova budu dostupne socijalne i porodične usluge bez obzira na rasu, etničku pripadnost, pol, jezik, veroispovest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno poreklo, imovinu, rođenje ili bilo koji drugi status.

Svaka opština preko odgovarajućeg odeljenja obezbeđuje pružanje socijalnih i porodičnih usluga na svojoj teritoriji prema standardima koje utvrđuje Ministarstvo. Opštine ili druge vladine i nevladine organizacije, uključujući i privatna preduzeća mogu pružati socijalne i porodične usluge. Međutim, Ministarstvo zadržava pravo da odredi gde, kako i ko vrši ove usluge, kao i pravo da ove usluge pruža samostalno na neposredan način ako okolnosti opravdaju to. Odeljenja vrše socijalne i porodične usluge na svojoj teritoriji kroz aktivnosti centra za socijalni rad ili obezbeđenjem finansiranja ili druge materijalne pomoći nevladinim organizacijama za pružanje tih usluga.

CSR je obavezan da uradi stručnu ocenu za svakog pojedinca ili porodicu koja živi ili se nalazi na njegovom području, a koja se obrati za pomoć i ima potrebu za socijalnim i porodičnim uslugama. Ako stručna ocena ukazuje da pojedinac ili porodica ima potrebu za socijalnim uslugama, CSR uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti, uključujući i podršku porodice ako je ima i raspoložive izvore, može da ponudi usluge koje smatra pogodnim.

Centar za socijalni rad obezbeđuje socijalnu brigu ili savete u okolnostima kada osoba usled invalidnosti  ima potrebu za socijalnim i porodičnim uslugama.

Napomena: Centri za socijalni rad u većini slučajeva pružaju usluge u opštinama sa Srpskom većinom na Kosovu. Adrese Centara za Socijalni Rad možete naći u Adresarima -Centri za socijalni rad na teritoriji Kosova u sistemu – RS http://invalidnost.info/centri-za-socijalni-rad-na-teritoriji-kosova-u-sistemu-rs/

 

Više informacija možete pronaći putem sledećih linkova:

ZAKON BR. 02/L-17 O SOCIJALNIM I PORODIČNIM USLUGAMA

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2808

ZAKON BR. 04/L-081 ZAKON O IZMENI I DOPUNU ZAKONA BR.02/Z -17 ZA SOCIJALNE I PORODIČNE USLUGE

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2808

 

ADMINISTRATIVNO UPUSTVO (MRSZ) BR.11/2014 O RADU I KRITERIJUMIMA  ZA SMEŠTAJ REZIDENATA, LICA SA OGRANIČENIM MENTALNIM SPOSOBNOSTIMA – ZASTOJ U MENTALNOM RAZVOJU U SPECIJALNOM INSTITUTU U ŠTIMLJU I DOMOVIMA  SA BAZOM U ZAJEDNICI

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10415

ADMINISTRATIVNO UPUSTVO BR.10/2014 O RADU I KRITERIJUMIMA ZA SMEŠTAJ REZIDENATA U DOMOVE  ZA LICA BEZ PORODIČNOG ZBRINJAVANJA I U KUĆAMA SA BAZOM U ZAJEDNICI

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10414

ADMINISTRATIVNO UPUTSVO ( MRSZ) BR. 13/2013 ZA LICENCIRANJE PRUŽAOCA SOCILAJNIH I PORODIČNIH USLUGA OSNOVNOG I SREDNJEG NIVOA

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10351

 

 

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Informacije su osmišljene i pripremljene u pristupačnim formatima, kratke i jednostavne forme. Tim koji radi na portal INVALIDNOST INFO će redovno ažurirati podatke i dodavati nove informacije, na osnovu potreba naših korisnika.

You have Successfully Subscribed!

Skip to content