Smernica 28  opisuje postupak za ostvarivanje prava na socijalnu pomoć u Kosovskom zakonodavnom sistemu.

Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom,njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portalu i aplikacije za mobilne telefone INVALIDNOST. INFO

Sadržaj ove smernice ne odražava nužno i stav veb portala INVALIDNOST.INFO već daje samo pregled postojećih informacija.

Ostvarivanje prava na socijalnu pomoć:

Šema socijalne pomoći pruža privremenu finansijsku pomoć porodicama koje se nalaze u stanju siromaštva u skladu sa kriterijumima utvrđenih zakonom i sredstava izdvojenih za ovu namenu.

Da bi ostvarili pravo na socijalnu pomoć, svi članovi porodice moraju biti državljani Republike Kosova i moraju ispuniti uslove kategorizacije u jedne od kategorija definisanih zakonom. Izuzetak, korisnici socijalne zaštite, takođe mogu biti strani državljani koji: imaju prebivalište na Kosovu, lica u traženju azila, izbeglice i lica koja uživaju privremenu i dopunsku zaštitu.

Pravo na socijalnu pomoć prve kategorije ostvaruje porodica čiji su članovi zavisni prema definiciji datoj u nastavku za zavisnu osobu, i nijedan od njih nije zaposlen. Zavisna osoba – definiše se kao pojedinac koji pripada jednoj od sledećih grupa: osobe starije od osamnaest (18) godina sa smetnjama u razvoju ili sa trajnim invaliditetom koji ih čini nesposobnim za rad uz nadoknadu; lica od šezdeset i pet (65) godina ili stariji; stalni staratelji lica sa smetnjama u razvoju ili lica kojima je potrebna stalna nega i pomoć; ili deteta mlađeg od 5 godina; lica do 14 godina; osobe starosti od 15 do 18 godina koje su u redovnom srednjem obrazovanju; samohrani roditelji sa najmanje jednim detetom mlađim od 15 godina.

Pravo na socijalnu pomoć u druge kategorije ostvaruju porodice sa jednim radno sposobnim članom ( koji mora biti na evidenciji nezaposlenih u Zavodu za zapošljavanje) i sa najmanje jednim detetom mlađim od (5) godina ili koji se stalno brinu o siročetu mlađem od petnaest (15) godina.

Porodice koje se smatraju socijalnim slučajevima prema prvoj i drugoj kategoriji moraju podneti pisani zahtev odgovarajućem socijalnom organu tražeći socijalnu pomoć – Centru za Socijalni Rad u opštini. Porodica izabrana za šemu socijalne pomoći, za svako dete starosti od (0) do osamnaest (18) godina, ostvaruje novačanu korist od 5 evra o obliku dodatka za decu sa ciljem promovisanja obrazovanja i poboljšanja zdravlja. Porodica koja ostvaruje pravo na socijalnu pomoć prve kategorije će dobiti socijalnu pomoć do 12 meseci. Porodica koja ostvaruje pravo na socijalnu pomoć  druge kategorije će dobiti socijalnu pomoć do šest (6) meseci. Nakon isteka vremenskog perioda od jedne (1) godine, odnosno šest (6) meseci, porodica mora podneti novi zahtev za nastavak prava na socijalnu pomoć. Od novembra 2015. godine, iznos plaćanja socijalne pomoći povećan je za 25%. Mesečni iznos socijalne pomoći koja se isplaćuje porodici u siromaštvu varira, prema broju članova porodice, i to :

Tabela je preuzeta sa sajta Agencije za statistiku Kosova

            Porodice prema broju članova                                  Iznos u €
Porodica od jednog (1) člana

Porodica od dva (2) članova

Porodica od tri (3) članova

Porodica od četiri (4) članova

Porodica od pet (5) članova

Porodica od šest (6) članova

Porodica od sedam (7) članova

Porodica od osam (8) članova

Porodica od devet (9) članova

Porodica od dese (10) članova

Porodica od jedanaest (11) članova

Porodica od dvanaest (12) članova

Porodica od trinaest (13) članova

Porodica od četrnaest (14) članova

Porodica od petnaest (15) članova

50,00

68,75

75,00

81,25

87,50

93,75

100,00

106,25

112,50

118,75

125,00

131,25

137,50

143,75

150,00

 

Podnošenje zahteva za socijalnu pomoć:

 1. Zahtev za socijalnu pomoć se uređuje posebnim obrascem u CSR u mestu prebivališta podnosioca zahteva.
 2. Porodice ne mogu da ostvare pravo na više socijalnih pomoći;
 3. Obrasci za podnošenje zahteva za socijalnu pomoć može se dobiti u prostorijama CSRa;
 4. Zahtev za socijalnu pomoć može podneti svaki član porodice stariji od 16 godina i zakonski staratelj;
 5. Službenik CSRa dužan je da obavesti podnosioca zahteva o kriterijumima za socijalnu pomoć, pružiti mu potrebne obrasce i uputiti ga gde može pribaviti potrebne dokumente za kompletiranje zahteva za socijalnu pomoć.

Potrebna dokumenta za kompletiranje zahteva za socijalnu pomoć:

 1. Lična karta Kosova za sve članove porodice iznad 16 godina;
 2. Izvod rođenih za sve čalnove porodice;
 3. Izvod venčanih;
 4. Uverenje o razvodu;
 5. Izjava o porodičnoj zajednici;
 6. Izvod umrlih za oba roditelja ako je korisnik ostao bez roditelja;
 7. Uverenje iz katastarske službe nepokretnosti;
 8. Katastarski izvid za nepokretnosti;
 9. Uverenje o porezu na imovinu, renta, plata, i prihodima za sve članove porodice preko 18 godina starosti;
 10. Uverenje o školovanju za decu uzrasta od 15 do 18 godina (obavezno);
 11. Uverenje o školovanju za decu uzrasta od 6 do 14 godina (poželjno);
 12. Izjava ne starija od 6 meseci o radnoj sposobnosti članova porodice (od 18god do 65god)
 13. Medicinski izveštaj o nesposobnosti za rad članova porodice (od 18god do 65god);
 14. Rešenje o penziji osoba sa ograničenim sposobnostima izdato od MRSZ;
 15. Službenik za socijalnu pomoć može zahtevati dostavljanje dodatne dokumentacije

U roku od 45 dana službenici CSR donose odluku o prihvatanju ili neprihvatanju zahteva za ostvarivanje prava na socijalnu pomoć. Zahtevi se obnavljaju na godišnjem nivou za prvu kategriju socijalne pomoći a za drugu kategoriju socijalne pomoći nakon šest meseci.

Napomena: Centri za Socijalni Rad rade paralelno u Srpskom i Kosovskom sistemu. Adrese Centara za Socijalni rad pronađite na linku: http://invalidnost.info/centri-za-socijalni-rad-na-teritoriji-kosova-u-sistemu-rs/

Više informacija možete pronaći putem sledećih linkova:

ZAKON BR. 04/Z-096 O IZMENI I DOPUNI ZAKONA BR. 2003/15 O ŠEMI SOCIJALNE POMOĆI NA KOSOVU

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2826

ADMINITRATIVNO UPUTSTVO (RSZ) BR. 04/2013 O PROCEDURAMA APLIKACIJE ZAHTEVA ZA SOCIJALNU POMOC

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10204

ADMINISTRATIVNO UPUSTVO ( RSZ) BR. 12/2013 ZA UTVDIVANJE PROCEDURA ZA ISPLATU JEDNORKRATENE SOCILALNE POMOCI

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10328

 

 

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Informacije su osmišljene i pripremljene u pristupačnim formatima, kratke i jednostavne forme. Tim koji radi na portal INVALIDNOST INFO će redovno ažurirati podatke i dodavati nove informacije, na osnovu potreba naših korisnika.

You have Successfully Subscribed!

Skip to content