Smernica 27  opisuje postupak za ostvarivanje prava na materijalnu podršku dece sa smetnjama u razvoju u Kosovskom zakonodavnom sistemu.

Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom,njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portalu i aplikacije za mobilne telefone INVALIDNOST. INFO

Sadržaj ove smernice ne odražava nužno i stav veb portala INVALIDNOST.INFO već daje samo pregled postojećih informacija.

Šema za materijalnu podršku porodicama sa decom sa trajno ograničenim sposobnostima. “Materijalna podrška” je beneficija u obliku mesečnog novčanog iznosa ili drugog oblika novčanog plaćanja,koja se primenjuje od strane MRSZ, za porodice sa decom sa trajno ograničenim sposobnostima “Deca sa trajnim smetnjama u fizičkom, mentalnom i senzornom razvoju ” smatraju se deca od rođenja do 18 godina starosti sa stalnim prebivalištem na Kosovu , koja su potpuno nesposobna da obavljaju svakodnevne aktivnosti bez pomoći druge osobe . Novčana pomoć za porodice sa decom sa trajno ograničenim sposobnostima biće obezbeđen od strane Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite, preko  Odeljenja za Socijalnu Zaštitu. Novčana pomoć omogućava deci sa trajno ograničenim sposobnostima da imaju normalan život u uslovima koji garantuju njihovo dostojanstvo i čine njihov život lakšim . Novčana pomoć za decu sa trajno ograničenim sposobnostima isplaćuje se na ime roditelja ili staratelja deteta, preko bankarskog računa .

Materijalna podrška  namenjena je deci uzrasta 1-18.godina sa trajno ograničenim sposobnostima, koji su građani Kosova, i neophodna im je svakodnevna pomoć od strane druge osobe .

Za decu sa trajno ograničenim sposobnostima se smatraju:

 1. a) nepokretna deca;
 2. b) potpuno slepa deca; i
 3. c) deca koja zbog prirode bolestii, nisu u stanju da se samostalno kreću, niti da koriste odgovarajuća pomagala, nisu u stanju da sami jedu, obuku ili skinu, niti da obavljaju fiziološke potrebe i održavaju neophodnu ličnu higijenu.

Postupak u ostvarivanju prava na materijalnu podršku:

 1. Materijalnu podršku može ostvariti osoba/staratelj bez obzira na materijalno stanje, ukoliko je član porodice dete sa stalnim ograničenim sposobnostima;
 2. Zahtev za materijalnu podršku se dostavlja CSR, godišnje dok dete sa stalnim ograničenim sposobnostima ne napuni osamnest (18) godina starosti;
 3. Zahtev se podnosi popunjavanjem obrazca koji priprema Odeljenje za socijalnu zaštitu i uz koji se prilažu i dokumenta koja se traže od strane MRSZ – Odeljenje za socijalnu zaštitu.

Pored  zahteva za realizaciju materijalne podrške moraju se  priložiti sledeća dokumenta:

 1. a) fotokopija lične karte podnosioca zahteva;
 2. b) obaveštenje o mestu boravka deteta sa stalnim ograničenim sposobnostima;
 3. c) izvod rodjenih, za dete;
 4. d) rešenje za staraoca, ukoliko staraoc podnosi zahtev;
 5. e) lekarsku dokumentacijusa sa epikrizom.

Pravo na žalbu:

 1. Nezadvoljna stranka sa rešenjem CSR ima pravo žalbe u roku od 15. dana od dana prijema;
 2. Žalba se upućuje odgovarajućim organima Odeljenja Socijalne Zastitne u okviru CSR.
 3. MRSZ vezano za žalbu može proveriti: Prvostepeno rešenje, da izmeni ili isto vrati na razmatranje;
 4. MRSZ u roku od 30 dana će doneti novo rešenje vezano za žalbu protiv rešenja prvostepenog rešenja;
 5. Rešenje MRSZ-a drugog stepena je završni akt u administrativnoj proceduri;
 6. Stranka koja je nezadovoljna drugostepenim rešenjem MRSZ-a ima pravo da se obrati nadležnom sudu.

Mesečni iznos nadoknade je 100 evra.

Više informacija možete pronaći putem sledećih linkova:

ZAKON BR. 03/ L-022 O MATERIJALOJ PODRŠCI PORODICAMA DECE SA STALNIM OGRANIČENIM SPOSOBNOSTIMA

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2582

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 06/2014 O IZMENI I DOPUNI ADMINISTRATIVNOG UPUSTVA BR.07/2010 O REGULISANJU I ODREDJIVANJU PROCEDURA APLIKACIJA ZA REALZACIJU PRAVA NA MATERIJALNU POMOĆ  ZA PORODICE SA DECOM SATRAJNO OGRANIČENIM SPOSOBNOSTIMA

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10317

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Informacije su osmišljene i pripremljene u pristupačnim formatima, kratke i jednostavne forme. Tim koji radi na portal INVALIDNOST INFO će redovno ažurirati podatke i dodavati nove informacije, na osnovu potreba naših korisnika.

You have Successfully Subscribed!

Skip to content