Smernica 26  opisuje postupak za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za slepe osobe u Kosovskom zakonodavnom sistemu.

Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom, njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portalu i aplikacije za mobilne telefone INVALIDNOST. INFO

Sadržaj ove smernice ne odražava nužno i stav veb portala INVALIDNOST.INFO već daje samo pregled postojećih informacija.

Nadoknada za slepe osobe– slepa osoba  je osoba koja je potpuno slepa od rođenja ili ima stečeno slepilo, utvrđeno prema kriterijuma lekara, koje ocenjuje Mediko-socijalna komisija. Mediko-socijalna komisija – je komisija sastavljena od lekarskih i socijalnih eksperata, formirana od strane Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite, koja utvrđuje stepen slepila, uključujući vremensko trajanje, za svaku osobu koja uputi zahtev za primanje penzije zbog slepila, povlastice i prava prema Zakonu br. 04/Z-092. Materijalna kompenzacija zbog slepila prima se bez obzira na doba starosti, a isti iznos primaju i pratioci slepih osoba prve kategorije, čiju potrebu određuje Mediko-socijalna komisija. Ove isplate vrše se mesečno od strane Odeljenja Penzijske Administracije. Novčana nadoknada zbog slepila prima se bez obzira na doba starosti, a isti iznos primaju i pratioci slepih osoba prve kategorije, čiju potrebu određuje Mediko-socijalna Komisija. Pravo na novčanu naknadu zbog slepila, kao i za njihove pratioce ostvaruje se od dana podnošenja zahteva, ako su ispunjeni uslovi i kriterijumi za njihovo ostvarivanje utvrđeni su Zakonom br. 04 / L-092.

Uslovi i kriterijumi za priznavanje statusa slepe osobe:

Lice koje smatra da ima ozbilje probleme sa vidom, ima pravo da podnese zahtev za utvrđivanje stepena slepila i socijalne potrebe, prema utvrđenim uslovima i kriterijumima:

 1. Državljanstvo Kosova;
 2. Pored lekarske dokumentacije uz zahtev treba priložiti mišljene konzilijuma Oftamološke klinike Kliničkog Centra Priština;
 3. Popunjen i potpisan obrazac od strane podnosioca zahteva;
 4. Kopiju Kosovske lične karte;
 5. Izvod rođenih (ekstrakt);
 6. Potvrdu boravišta (Kancelarija za civilni status);
 7. Druga dodatna dokumenta koja se mogu koristiti kao argumenti za ostvarivanje penzije.

 

Podnošenje zahteva:

 1. Zahvet za priznavanje statusa slepe osobe, popunjava se i podnosi u kancelariji za penzije, prema mestu prebivališta podnosioca;
 2. Službenik odogovoran za prijem dokumentacije podnosiocu zahteva izdaje dokaz o primljnoj dokumentaciji;
 3. Popunjen obrazac uz priloženu dokumentaciju dostavlja se na razmatranje Penzijskom odeljenju MRSZ (ministarstvo rada i Socijalne Zaštite). Odeljenje za penzije dostavlja predmet Medicinsko socijalnoj Komisiji na razmatranje i procenu;
 4. Penzijsko Odeljenje na osnovu procene medicinsko socijalne komisije i prema navedenim uslovima i kriterijumima zakona o slepim licima, donosi odluku o priznavanju ili nepriznavanju statusa slepog lica.

Žalbena procedura:

 1. Žalba se podnosi kada stranka nije zadovoljna odlukom Penzijskog odeljenja u roku od 30 dana i upućuje se žalbenoj komisiji MRSZ.
 2. Žalbena komisija u roku od 30 dana razmatra i odlučuje i žalbi podnosioca.

Slepa lica imaju pravo na:

 1. Zapošljavanje pod povoljnijim uslovima i prednosti, prema zakonima na snazi i posebnim kriterijuma utvrđenih posebnim zakonima;
 2. Pravna i fizička lica koja zapošljavaju slepe osobe stiču sve beneficije utvrđene prema zakonima na snazi.

 

Na osnovu  Zakona br. 04 / L-092 slepe osobe oslobađaju se od svih taksi i direktnog poreza. U slučajevima samozapošljavanja, oni se oslobađaju od svih fiskalnih obaveza. Ukoliko obavljaju delatnost kao pravna lica, oni uživaju poreske olakšice koje realizuju prema zakonima na snazi.

Slepe osobe i njihovi pratioci imaju pravo na besplatno korišćenje usluga gradskog saobraćaja, dok u međugradskom saobraćaju plaćaju pedeset procenata (50%) cene karte.

Sva slepa lica, uživaju olakšice u potrošnji električne energije u skladu sa Zakonom o socijalnoj šemi.

Novčana nadoknada:

 • Visina isplate za prvu grupu gde spadaju slepe osobe koje čiji je procenat oštećenja vida 100% iznosi 125 € mesečno , i 125€ za pratioce slepih osoba.
 • Visina isplate za drugu grupu u koje spadaju osobe koje imaju oštećenje vida od 95% do 98% dobijaju nadoknadu u iznosu od 125€ i nemaju pravo na novčanu nadoknadu za pratioce.

 

Više informacija možete pronaći putem sledećih linkova:

ZAKON BR. 04/Z – 092 O SLEPIM LICIMA

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2837

UREDBA (MRSZ) BR. 03/2018 O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE BR. 02/2013 O FUNKCIONISANJU MEDICINSKE SOCIJALNE KOMISIJE I PROCEDURA APLIKACIJE ZA REALIZACIJU PRAVA ZA SLEPA LICA.

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=17773

UREDBA (MRSZ) BR. 02/2013 ZA FUNKCIONISANJE MEDICINSKO-SOCIJALNE KOMISIJE I PROCEDURAMA PRIJAVLJIVANJA ZA OSTVARIVANJE PRAVA ZA SLEPA LICA

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10089

 

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Informacije su osmišljene i pripremljene u pristupačnim formatima, kratke i jednostavne forme. Tim koji radi na portal INVALIDNOST INFO će redovno ažurirati podatke i dodavati nove informacije, na osnovu potreba naših korisnika.

You have Successfully Subscribed!

Skip to content