Smernica  23 opisuje proces ostvarivanja prava na povlastice u unitrašnjem putničkom saobraćaju.

Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom i njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portal i aplikacija za mobilne telefone INVALIDNOST INFO.

Sadržaj ove smernice ne odražava nužno i stav COD Kosovo, već daje samo pregled postojećih informacija.

 

MEDJUGRADSKI SAOBRAĆAJ

 

Po Zakonu o povlasticama u unutrašnjem putničkom saobraćaju (Sl. Gl. RS 22/93) osobe sa invaliditetom šest puta godišnje imaju pravo na povratnu vožnju u međugradskom saobraćaju sa svojim pratiocem.

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtev
 • Dve fotografije, veliĉine 4,5 x 3,5 cm
 • Fotokopija Rešenja o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoć
 • Nalaz sa odgovarajućom dijagnozom
 • Fotokopija prve i druge strane lične karte podnosioca Zahteva

 

 

GRADSKI PREVOZ U BEOGRADU

Pravo na besplatne trajne povlastice za gradski prevoz imaju sledeće kategorije  osoba sa invaliditetom:

 • Ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi sa 50 do 100% invaliditeta
 • Civilni invalidi rata sa 50 do 100% telesnog oštećenja
 • Invalidi rada usled posledice nesreće na poslu i profesionalnog oboljenja sa 70 do 100% telesnog oštećenja
 • Slepa lica i njihov pratilac
 • Invalidna lica koja primaju stalni dodatak za tuđu negu i pomoć
 • Lica obolela od deĉije paralize i plegije
 • Lica obolela od mišićne distrofije i hemofilije
 • Lica obolela od multipleks skleroze i autizma
 • Lica umereno, teško i višestruko ometena u razvoju

 

Pravo na korišćenje pretplatnih markica po povlašćenoj ceni imaju sledeće kategorije  osoba sa invaliditetom:

 • Ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi sa 20 do 40% invalidnosti
 • Invalidi rada usled posledica nesreće na poslu i profesionalnih oboljenja sa 50 do 60% telesnog oštećenja
 • Invalidi rada usled posledica bolesti sa 100% invalidnosti
 • Civilni invalidi rata sa 20 do 40% telesnog oštećenja
 • Dijalizirana i transplantirana lica
 • Osobe sa mentalnim teškoćama

Potrebna dokumentacija:

 • Rešenje za tuđu negu i pomoć
 • Nalaz lekarske komisije, sa dijagnozom
 • Lična karta na uvid
 • Fotografija 3×3,5 cm

Povlastice se izdaju na šalteru GSP „Beograd“, Skenderbegova 47, tel. 2627-206, radnim danom 07.00-17.00, subotom 08.00-14.00.   

 

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Informacije su osmišljene i pripremljene u pristupačnim formatima, kratke i jednostavne forme. Tim koji radi na portal INVALIDNOST INFO će redovno ažurirati podatke i dodavati nove informacije, na osnovu potreba naših korisnika.

You have Successfully Subscribed!

Skip to content