Smernica 22  opisuje proces oslobadjanja plaćanja putarine na putevima Srbije za osobe sa invaliditetom, korake i potrebnu dokumentaciju.

Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom i njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portal i aplikacija za mobilne telefone INVALIDNOST INFO.

Sadržaj ove smernice ne odražava nužno i stav COD Kosovo, već daje samo pregled postojećih informacija.

PRAVO NA OSLOBODJENJE PLAĆANJA PUTARINE U REPUBLICI SRBIJI

Pri korišćenju auto-puteva u Srbiji osobe sa invaliditetom ne plaćaju putarinu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  • Zahtev
  • Rešenje o telesnom oštećenju (preko 80% ili 60% i više donjih ekstremiteta)
  • Fotokopija lične karte
  • Fotokopija Saobraćajne dozvole vozila koje se vodi na osobu sa invaliditetom

 

Ukoliko se vozilo ne vodi na osobu sa invaliditetom, spremiti sledeću dokumentaciju:

  • Fotokopiju Saobraćajne dozvole
  • Fotokopiju lične karte staraoca ili člana porodičnog domaćinstva
  • Izvod iz matične knjige venčanih ili rođenih vlasnika vozila
  • Fotokopiju lične karte osobe sa invaliditetom

Dokumentacija se podnosi Republiĉkoj direkciji za puteve, Ljube Čupe 5,11000 Beograd, tel. 011-3084-246.

Zahtev se predaje početkom kalendarske godine. Nalepnica i dozvola (tj.kartončić) važe godinu dana i pokazuje se svaki put na naplatnoj stanici kada se koristi auto-put. Pri ostvarivanju ovog prava, osoba sa invaliditetom mora da bude u vozilu.

 

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Informacije su osmišljene i pripremljene u pristupačnim formatima, kratke i jednostavne forme. Tim koji radi na portal INVALIDNOST INFO će redovno ažurirati podatke i dodavati nove informacije, na osnovu potreba naših korisnika.

You have Successfully Subscribed!

Skip to content