Smernica 21  opisuje proces glasanja za osobe sa invaliditetom u Republici Srbiji.

Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom i njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portal i aplikacija za mobilne telefone INVALIDNOST INFO.

Sadržaj ove smernice ne odražava nužno i stav COD Kosovo, već daje samo pregled postojećih informacija.

 

 

PRAVO NA GLASANJE VAN BIRAČKOG MESTA.

 

Zakon definiše da birač koji nije u mogućnosti da glasa na biračkom mestu (nemoćno ili sprečeno lice) može, najkasnije do 11 časova na dan glasanja, obavestiti birački odbor o tome da želi da glasa.

 

KO IMA PRAVO DA GLASA VAN BIRAČKOG MESTA?

Pravilnikom o radu biračkih odbora definisano je ko sve spada u grupu nemoćnih i sprečenih lica: Nemoćnim i sprečenim licima smatraju se lica koja iz zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti da dođu na biračko mesto, osobe sa invaliditetom i nemoćna stara lica. Nemoćnim i sprečenim licima ne smatraju se lica koja zbog prirode posla koji obavljaju nisu u mogućnosti da u vreme dok je biračko mesto otvoreno obave glasanje na biračkom mestu. 

 

POSTUPAK

Pošto se utvrdi da je takva osoba upisana u izvod iz biračkog spiska, tri člana biračkog odbora u proširenom sastavu biračkog odbora koji su predstavnici podnosilaca tri različite izborne liste, a koje odredi predsednik biračkog odbora, odlaze kod tog birača i glasanje sprovode u skladu sa propisanom procedurom.

Odmah po povratku na biračko mesto, poverenici biračkog odbora predaju službeni koverat biračkom odboru, koji otvara službeni koverat u kojem se nalazi potpisana potvrda o izbornom pravu i zaokružuje redni broj pod kojim je birač upisan u izvod iz biračkog spiska. Zatim birački odbor otvara zapečaćeni koverat i iz njega vadi presavijeni glasački listić i ubacuje ga u glasačku kutiju. Ako nedostaje potpisana potvrda o izbornom pravu, smatra se da birač nije glasao, što se unosi u zapisnik o radu biračkog odbora.

 

NAPOMENA

Nedostaje precizna procedura za prijavu glasanja od kuće. Birač koji želi, a nije u stanju da glasa na biračkom mestu, mora da obavesti birački odbor najkasnije do 11 časova na dan  glasanja da želi da glasa . Neka biračka mesta zahtevaju prijavu ličnim dolaskom, sa ličnom kartom, čime je obesmišljena namera i potreba glasanja od kuće. Druga biračka mesta dozvoljavaju da prijavu podnesu članovi porodice ili prijatelji sa ličnim dokumentom osobe koja je sprečena da glasa na biračkom mestu. Treća opet dozvoljavaju prijavu telefonom, ali je retko gde odgovarajući broj telefona lako dostupan, pa je neophodno i dodatno istraživanje. Na taj način se broj osoba koje koriste pravo da glasaju od kuće smanjuje na one najmotivisanije i najupornije, iako je namera zakonodavca bila da ova mera olakša pristup građankama i građanima koji ispunjavaju uslove za glasanje od kuće.

 

 

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Informacije su osmišljene i pripremljene u pristupačnim formatima, kratke i jednostavne forme. Tim koji radi na portal INVALIDNOST INFO će redovno ažurirati podatke i dodavati nove informacije, na osnovu potreba naših korisnika.

You have Successfully Subscribed!

Skip to content