Smernica 14  opisuje vrste popusta koje osobe sa invaliditetom ostvaruju kod pojedinih telekomunikacionih operatera i korake za ostvarivanje prava.

Smernica je sastavljenja na osnovu prikupljenih podataka sa veb strana telekomunikacionih operatera krajem 2018.g. Za najnovije informacije u promene, tim portala Invalidnost INFO preporučuje da direktno posetite veb strane operatera koje su navedene u Smernica 14  u nastvku

Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom i njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portal i aplikacija za mobilne telefone INVALIDNOST INFO.

Sadržaj ove smernice ne odražava nužno i stav COD Kosovo, već daje samo pregled postojećih informacija.

FIKSNA TELEFONIJA – MTS

Telekom Srbija odobrava 50% popusta na telefonsku pretplatu i 300 besplatnih impulsa za punoletne osobe sa invaliditetom.

Obratite se najbližem korisničkom servisu Telekoma:

 • Obilićev venac 2
 • Bulevar kralja Aleksandra 84
 • Radivoja Koraća 6

Potrebna dokumenta:

 • Fotokopija lične karte nosioca pretplate (prva i druga strana)
 • Fotokopija Rešenja o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoć
 • Račun za telefonsku pretplatu koji se vodi na osobu sa invaliditetom

Izdaće Vam potvrdu o primljenom zahtevu i odobriti popust uz prvi sledeći račun.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na tel. 9813 (8.00-19.00) ili possetite veb stranicu https://www.mts.rs/privatni/fiksna

 

MOBILNA TELEFONIJA  – MTS

Mobilna telefonija Srbije (MTS) nudi specijalne tarife u postpaid sistemu. Licima koja imaju pravo na ovu tarifu, a već su prepaid korisnici, omogućen je besplatan prelazak na postpaid uz zadržavanje istog broja. Tarife su usmerene na različite grupe OSI.

 

TARIFA ZA SLEPA LICA

Tarifa namenjena slepim licima nema mesečnu pretplatu, a omogućava korisniku 50 minuta besplatnih poziva svakog meseca. Uz to, ima mogućnost definisanja 3 Friends & Family broja. To su korisnički brojevi iz mt:s mreže koje najčešće poziva i koji se tarifiraju sa popustom od 50%.

Pri sklapanju Ugovora u nekoj od poslovnica od dokumenata je potrebno priložiti:

 • Rešenje o tuđoj nezi iz Fonda PIO ili Centra za socijalni rad
 • Potvrdu od Saveza slepih Srbije, u kojoj su navedeni broj lične karte i JMBG
 • Važeću ličnu kartu

 

U slučaju da slepo lice nije u mogućnosti da lično potpiše Ugovor, to će moći da uradi svojim faksimilom ili, u njegovo ime, lice sa ovlašćenjem overenim u sudu.

NAPOMENA: Školska deca, u pratnji roditelja ili staratelja koji potpisuju ugovor u ime deteta, i studenti mogu da ostvare ovo pravo na osnovu rešenja Komisije o razvrstavanju.

 

TARIFA ZA LICA SA OŠTEĆENIM SLUHOM

Tarifa namenjena osobama sa oštećenim sluhom unutar mesečne pretplate od 100 dinara sadrži 300 besplatnih SMS poruka. Cene poziva su diferencirane zavisno od toga da li je poziv upućen unutar mreže MTS-a ili nekoj drugoj nacionalnoj destinaciji.

Pri sklapanju Ugovora u nekoj od poslovnica od dokumenata je potrebno priložiti:

 • Rešenje o telesnom oštećenju od 70%, za lica koja imaju takvo rešenje. Lica koja nemaju Rešenje o telesnom oštećenju treba da prilože original lekarskog nalaza otorinolaringologa iz kojeg se vidi da postoji oštećenje sluha od preko 90 dB
 • Važeću ličnu kartu

 

NAPOMENA: Školska deca, u pratnji roditelja ili staratelja koji potpisuju ugovor u ime deteta, i studenti mogu da ostvare ovo pravo na osnovu rešenja Komisije o razvrstavanju.

 

TARIFA ZA LICA SA INVALIDITETOM  

Ova tarifa u okviru mesečne pretplate od 50 dinara sadrži 25 minuta besplatnih poziva i 25 besplatnih SMS poruka. Nakon iskorišćenih besplatnih minuta, cene poziva su diferencirane zavisno od toga da li je poziv upućen unutar mreže MTS-a ili nekoj drugoj nacionalnoj destinaciji. Uz to, korisnik ima mogućnost definisanja 3 Friends & Family broja. To su korisniĉki brojevi iz MTS mreže koje najĉešće poziva i koji se tarifiraju sa popustom od 50%.

Pri sklapanju Ugovora potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju:

 • Rešenje o invaliditetu Uprave za boračku i invalidsku zaštitu gradske ili opštinske uprave
 • Važeću ličnu kartu
 • Legitimaciju za prevoz, overenu za tekuću godinu

 

NAPOMENA: U slučaju da lice sa invaliditetom nije u mogućnosti da lično potpiše ugovor, to će moći da uradi lice sa ovlašćenjem overenim u sudu.

TELENOR PAKETI ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

Tarifni paket Osobe sa invaliditetom 1 i Tarifni paket za osobe sa invaliditetom 2

Da bi ostvarili pravo na aktivaciju ovog tarifnog paketa, potrebno je da osobe sa invaliditetom, odnosno njihova udruženja, stručnoj službi Telenora d.o.o. dostave:

 • Rešenje da su korisnici naknade za pomoć i negu drugih lica, potvrdu da spadaju u kategoriju povlašćenih lica i potvrdu od područne organizacije da im je neophodan mobilni telefon, odnosno
 • Rešenje o upisu u registar kod odgovarajućeg državnog organa.

Potrebna dokumenta

Pravo na tarifne pakete “Osobe sa invaliditetom” i “Osobe sa invaliditetom 2” ostvaruju sledeći korisnici koji obezbede i predstave odgovarajuća dokumenta:

 1. Slepa lica

Važeća lična karta.

 • Original ili overena fotokopija rešenja o tuđoj nezi koju izdaje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje ili Centar za socijalni rad.
 • Potvrda Saveza slepih Srbije.

NAPOMENA: Ukoliko osoba nije u stanju da potpiše ugovor, ugovor može potpisati i druga osoba u njeno ime uz ličnu kartu i specijalno ovlašćenje overeno u sudu.

 

 1. Gluva lica
 • Važeća lična karta.
 • Original ili overena fotokopija rešenja o telesnom oštećenju sluha koju izdaje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.
 1. Ostale kategorije osoba sa invaliditetom

Ratni i mirnodopski vojni invalidi, civilni invalidi rata, osobe olobele od distrofije, paraplegije, kvadriplegije, cerebralne i dečije paralize, lica kojima je u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju utvrđena kategorija invalidnosti.

 • Važeća lična karta.
 • Original ili overena kopija rešenja o visini i stepnu telesnog oštećenja koji izdaje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje ili nadležni državni organi.
 • Original ili overena fotokopija rešenja o tuđoj nezi koju izdaje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje ili Centar za socijalni rad.

Za sve dodatne informacije, molimo vas da direktno posetiti veb strantu www.telenor.rs   

ORION TELEKOM- POVLASTICE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

Kategorija:

Korisnici dodatka za pomoć i negu drugog lica po propisima kojima se ureduje socijalna zaštita

Popust:

50 % na obaveznu mesečnu pretplatu i 50 % na aktivaciju usluge

Dokumentacija:

Rešenje Centra za socijalni rad kojim se priznaje pravo na novčanu socijalnu pomoć ili prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica ili prava na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica

 

 

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Informacije su osmišljene i pripremljene u pristupačnim formatima, kratke i jednostavne forme. Tim koji radi na portal INVALIDNOST INFO će redovno ažurirati podatke i dodavati nove informacije, na osnovu potreba naših korisnika.

You have Successfully Subscribed!

Skip to content