Smernica 13 opisuje ranu intervenciju kod dece sa oštećenjem sluha i daje informacije kome se roditelji trebaju obratiti.

Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom i njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portal i aplikacija za mobilne telefone INVALIDNOST INFO.

Sadržaj ove smernice ne odražava nužno i stav COD Kosovo, već daje samo pregled postojećih informacija.

ŠTA JE TO RANA INTERVENCIJA?

Rana intervencija podrazumeva prevenciju sekundarnih posledica oštećenja sluha.

  • Rano otkrivanje oštećenje sluha kod dece je od presudne važnosti za njihov dalji intelektualni, emocionalni i psihički razvoj.
  • Rana intervencija obuhvata niz neophodnih koraka koji se preduzimaju da bi se umanjile negativne posledice oštećenja sluha na opšti razvoj deteta.
  • Rana intervencija podrazumeva što raniju nabavku slušnog pomagala i započinjanje rehabilitacije slušanja i govora.
  • Čitav koncept rane rehabilitacije zasnovan je na oponašanju faza urednog slušnog i govorno-jezičkog razvoja dece. Time se detetu oštećenog sluha omogućava da postepeno razvija i koristi svoje (perceptivne, kognitivne, socijalne) sposobnosti do maksimuma.
  • Prvi korak koji vodi ka ranom otkrivanju urođenih oštećenja sluha u opštoj populaciji podrazumeva skrining sluha kod novorođenčadi.Ovo ispitivanje obavlja se u prva 72 časa od rođenja deteta u samom porodilištu, metodom automatskih otoakustičkih emisija (AOAE) i/ili ispitivanjem auditivnih potencijala moždanog stabla (AABR). Ukoliko dete dobije negativan rezultat na ovom testiranju (na jednom ili oba uva), skrining ispitivanje je potrebno ponoviti najkasnije do navršenog prvog meseca života. Ponovljeni negativni rezultat ukazuje na sumnju da kod deteta postoji značajno oštećenje sluha, zbog čega ga je neophodno uputiti na kompletnu proveru sluha. 
  • Potvrdu dijagnoze oštećenja sluha trebalo bi uraditi do navršenog trećeg meseca. Uz nabavku adekvatnog slušnog pomagala, rehabilitacija slušanja i govora treba da počinje najkasnije do navršenog šestog meseca života deteta. Ovako je moguće prevazići negativne posledice koje trajna oštećenja sluha ostavljaju na razvoj govora i jezika, mišljenja, socijalizaciju deteta, kao i na njegovu kasniju edukaciju.

 

VIŠE INFORMACIJA

Škola za osobe sa oštećenjem sluha Stefan Dečanski

Adresa: Svetozara Markovića 85, Beograd (Savski venac)
Telefon: 011/2687-136
Website: http://stefandecanski.edu.rs/
Email: stefan.decanski@sbb.rs

 

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Informacije su osmišljene i pripremljene u pristupačnim formatima, kratke i jednostavne forme. Tim koji radi na portal INVALIDNOST INFO će redovno ažurirati podatke i dodavati nove informacije, na osnovu potreba naših korisnika.

You have Successfully Subscribed!

Skip to content