Smernica 10  navodi informacije o Interesornoj komisiji i njenoj ulozi u obrazovnom sistemu.

Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom i njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portal i aplikacija za mobilne telefone INVALIDNOST INFO.

Sadržaj ove smernice ne odražava nužno i stav COD Kosovo, već daje samo pregled postojećih informacija.

 

UVOD – OSNOVNE INFORMACIJE

Osnovna uloga IRK jeste da proceni potrebe deteta za dodatnom podrškom. Dodatna podrška se odnosi na prava i usluge koje detetu obezbeđuju prevazilaženje fizičkih i socijalnih prepreka ka nesmetanom obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti od značaja za uključivanje u obrazovni proces, život u zajednici i napredovanje. Pravo na dodatnu podršku ima svako dete kome je, usled socijalne uskraćenosti, smetnji u razvoju, teškoća u učenju ili drugih razloga, potrebna dodatna podrška da bi se sa manje teškoća razvijalo i uključilo u obrazovanje i zajednicu. Osnivanje i obezbeđivanje uslova za rad IRK je nadležnost jedinici lokalne samouprave. Članovi IRK su predstavnici tri sistema: a) zdravstva – pedijatar, b) obrazovanja – školski psiholog i c) socijalne zaštite – stručni saradnik na poslovima socijalnog rada, čine stalne članove. Njih imenuje opština/gradska uprava. Predsednika IRK biraju stalni članovi komisije iz svojih redova. IRK ima koordinatora odnosno lice koje je zaposleno u opštinskoj/gradskoj upravi, koji pruža stručnu i administrativno-tehničku podršku i učestvuje u radu IRK bez prava odlučivanja. Pored stalnih članova IRK čine i obavezna dva povremena člana čiji se broj i sastav određuje za svako pojedinačno dete tako što se iz dva sistema, iz kojih je podrška od posebnog značaja, kao član IRK poziva po jedno lice koje ima najviše saznanja o detetu (izabrani lekar ili lekar specijalista kao predstavnik zdravstvene zaštite; vaspitač, učitelj, nastavnik, pedagog kao predstavnik obrazovanja; voditelj slučaja ili drugi predstavnik socijalne zaštite. Povremeni članovi su profesionalci koji dobro poznaju dete ili čitavu porodicu i sa detetom su imali duži kontakt i njih određuje predsednik IRK.

Inicijativu za pokretanje postupka procene može da pokrene roditelj ili, po službenoj dužnosti, obrazovna, zdravstvena ili socijalna ustanova uz saglasnost roditelja/staratelja deteta. Sa druge strane ukoliko ustanova želi da pokrene postupak procene a nailazi na odbijanje roditelja i da roditeljsko ponašanje nanosi štetu detetu, budući podnosilac inicijative je dužan da obavesti centar za socijalni rad kao nadležni organ starateljstva radi preduzimanja mera iz njegove nadležnosti i zaštite najboljeg interesa deteta.

Zahtev, odnosno inicijativu za pokretanje postupka podnosi se na obrascu propisano Pravilnikom i sadrži identifikacione podatke i podatke o prebivalištu deteta, roditelja/staratelja deteta, kontakt podatke izabranog lekara, obrazloženje za pokretanje postupka procene, potpis onog ko predlaže pokretanje postupka i datum podnošenja zahteva/inicijative. Pokretač inicijative u zahtevu navodi i spisak priložene dokumentacije. Deo zahteva koji se podnosi IRK uključuje i dokumentaciju koju podnosilac smatra relevantnom i koja potkrepljuje razloge zbog kojih se pokretač inicijative obraća IRK. Zahtev/inicijativa za pokretanje postupka procene potreba za dodatnom podrškom i prateća dokumentacija podnosi se izabranom lekaru nadležnog doma zdravlja. Izabrani lekar, prema članu 5. Pravilnika, u roku od 7 dana obrađuje zahtev i dostavlja ga IRK. Sastanak IRK na kome se razmatra zahtev održava se u roku od 7 dana od dana dobijanja zahteva.

DODATNE INFORMACIJE

Obrazac – zahtev/inicijativu komisiji za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu/učeniku za pokretanje postupka procene, preuzmite sa linka u nastavku:  https://www.paragraf.rs/

Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku  možete preuzeti sa linka u nastavku: http://www.drugagimnazija.edu.rs/

 

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Informacije su osmišljene i pripremljene u pristupačnim formatima, kratke i jednostavne forme. Tim koji radi na portal INVALIDNOST INFO će redovno ažurirati podatke i dodavati nove informacije, na osnovu potreba naših korisnika.

You have Successfully Subscribed!

Skip to content